Salacak Kentsel Tasarım Yarışması
Adı
Salacak Kentsel Tasarım Yarışması
Türü, Şekli ve Dili
Serbest, ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.
Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili Üsküdar ilçesi Aziz Mahmut Hüdayi, Salacak ve Selimiye mahalleleri içinde yer alan ve eklerde sınırları verilen alandır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Salacak kıyısının tasarlanmasıdır.
Yarışmayı Açan Kurum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı

Genel Bilgi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Ulaşılabilir İstanbul, Çevreye Duyarlılık, Üreten İstanbul, Paylaşan İstanbul, Finansal Sürdürülebilirlik, Katılımcı ve Yenilikçi Yönetim, Yaşayan İstanbul ve Eşsiz Miras konularını “İstanbul Senin – Geleceğine Birlikte Karar Verelim” ilkeleri çerçevesinde hazırladığı İstanbul Stratejik Planı’nın ana temaları olarak belirlemiştir. Salacak Kentsel Tasarım Yarışması da bu ilke ve temalar kapsamında yoğun biçimde kentin gündemine taşınan ve ağırlıkla kamusal mekânların tasarlanmasına yönelen bir dizi yarışmanın içerisinde yer almaktadır.

Tarihsel Süreç & Kentsel İlişkiler

İstanbul Boğazı; doğal, kültürel ve tarihi değerleri ile dünyanın özgün kentlerinden biri olan İstanbul’un kimliğinin betimlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Salacak kıyısı, boğazın Marmara yönünden başlangıcında, Anadolu yakasının güneyinde, Üsküdar ve Harem kent odakları arasında uzanır. Salacak kıyısının bugününü anlamak, sorunlarını doğru tespit etmek ve potansiyellerini açığa çıkarmak için iki ucundaki kentsel odakların (Üsküdar ve Harem) kent makroformu ve ilişkiler ağı içindeki değişen / dönüşen pozisyonlarına bakmak ufuk açıcı olabilir.

Üsküdar, bugün İstanbul’un her noktasından kolayca erişilebilen bir merkezdir. Tarih boyunca Avrupa yakasıyla sürekli etkileşim halindeki Üsküdar, antik dönemde derin ve korunaklı bir liman, ticaret iskeleleri ve tersanelerin bulunduğu bir odaktır. Formu ve büyüklüğü sürekli değişen Üsküdar Meydanı, tarih boyunca Kadıköy ile birlikte hem Anadolu yakası içinde hem de İstanbul’un iki yakası arasında ilişki kuran, önemli bir ulaşım merkezi olmuştur. 1870 yılında Üsküdar’da başlayan ilk vapur seferleri, meydan ve çevresinin ihtiyaç ve donanımlarını değiştirmiş, demiryolunun Haydarpaşa Tren Garı’na kadar uzanması Üsküdar’ın tüm kentsel ilişki ağını dönüştürmüştür. Meydan, uzun yıllar boyunca kuzeyde Boğaziçi köylerine, doğuda Ümraniye ve Samandıra ilçelerine hizmet veren otobüs ve minibüs sistemi için bir terminal ve depolama merkezi olarak kullanılmıştır. Son yıllardaki raylı sistem yatırımlarıyla (M5 Metro Hattı ve Marmaray) lastik tekerlekli toplu taşıma sistemlerinin yükü ve buna bağlı olarak sefer frekansları büyük oranda azaltılmıştır. Geçmiş yıllarda yapılan müdahale ile otobüslerin kalkış terminali Üsküdar Meydanı’ndan Harem’e kaydırılmış, bu da Harem’den kalkan otobüslerin, Salacak sahilini katederek Üsküdar Meydanı’na ulaşmasına ve sonrasında kuzeye devam etmelerine sebep olmuştur.

Benzer dönüşümler Harem’de de gerçekleşmiştir. 1965-1966 yıllarında Salacak kıyısının güneyinde Harem Arabalı Vapur İskelesi (Sirkeci – Harem) yapılmıştır. Bu hat Boğaziçi Köprüsü’nün inşa edilmesiyle önemini kaybederek kapatılan Üsküdar – Kabataş feribot hattı ile birlikte uzun süre boğazın iki yakası arasındaki motorlu taşıt bağlantısını sağlamıştır. 2016 yılında Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla Sirkeci – Harem feribot hattının da önemi azalmış olmasına rağmen herhangi bir sebeple Avrasya Tüneli’nin kullanılamaz hale gelmesi durumunda yedek bir ulaşım sistemi olarak sürekliliğinin sağlanması düşünülmektedir. 1970 yılında ise aynı noktada bir başka ulaşım terminali olan Harem Otogarı inşa edilmiştir. Haydarpaşa Tren Garı ile birlikte Anadolu’nun İstanbul ile önemli karşılaşma noktalarından biri olan Harem Otogarı ekonomik ömrünü doldurduğu için, yakın gelecekte kaldırılması planlanmaktadır.

Bu iki önemli odak arasında uzanan Salacak kıyısı için ise en önemli kırılma noktası, şüphesiz 1974 yılında başlanan ve Salacak İskelesi’nin denizle bağını ortadan kaldıran kıyı dolgusu ve buna bağlı olarak 1989 yılında yapılan Üsküdar – Harem sahil yoludur. Sahil yolunun inşası, bölgenin eski kimliğini büyük oranda kaybetmesine yol açmıştır. Üsküdar’ı Harem Otogarı ve Harem Arabalı Vapur İskelesine bağlayan sahil yolu, Haydarpaşa yönünden de Kadıköy’e bağlanır. Aynı zamanda E5 Karayolu ile birleşerek şehir içi ulaşım sistemine dahil olur. Bu operasyonlar sonrasında aynı zamanda Üsküdar Meydanı da meydan olma özelliğini yitirerek, Harem’de olduğu gibi araç yolları ve kavşaklardan oluşan bir ulaşım yüzeyine dönüşmüştür. 2013 yılında Marmaray’ın ve 2016 yılında Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla Üsküdar, Salacak ve Harem’in kentsel bütün içindeki nitelikleri ve işlevleri tümüyle değişmiştir.

Yarışma Alanı

İstanbul kentsel peyzajının özel ve özgün bir parçası olan Salacak kıyısı, yakın çevresindeki odaklarla birlikte Anadolu yakasının önemli bir ulaşım, hizmet ve dinlenme merkezidir. Bugünün Salacak kıyısı;

 • Geri sahasında bulunan -ve dar bir dolgu alanı ile kıyı bandından ayrılan- falezler ve set üstündeki konut dokusu;
 • Üsküdar ve Kadıköy Meydanları’nın da dahil olduğu etkilenme alanı;
 • Marmaray, Haydarpaşa Tren Garı, Harem Otogarı, arabalı vapur iskelesi, şehir hatları iskeleleri, karayolu aksı ve Avrasya Tüneli’ni içeren kentsel ulaşım sistemi;
 • İstanbul’un kentsel peyzajı (İstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada)
 • İstanbul’un ekolojik bütünselliği,

içinde düşünülmesi gereken, ancak aynı parametreler bağlamında sorunlar yaşayan bir konumda yer almaktadır. Yanısıra; Harem Otogarı’nın yakın gelecekte buradan taşınacak olması, Kadıköy-Üsküdar arasında planlanan “Nostaljik Tramvay” hattı, Tarihi Yarımada’yı su yolu üzerinden Harem’e bağlayan ulaşım sistemi (arabalı vapur), deniz ulaşımı ile iskelelerin yeniden değerlendirilmesi gereği ve Avrasya Tüneli’nin açılmasıyla Tarihi Yarımada – Üsküdar arasındaki mesafenin kısalması, alanda yapısal değişikliklere yol açabilecek diğer kentsel dinamikler olarak kabul edilmelidir.

Yarışma alanı; Harem Otogarı’nı da içine alarak Üsküdar Meydanı’na kadar uzanan kıyı parçası üzerinde, kıyı boyunca arka planda bulunan falezleri, bu falezlerin yüzeylerindeki yeşil alanları ve set üstü bağlantı yollarını içeren alandır. Ayrıca set üstündeki konutlara ait bahçeler hariç, kıyıya paralel falez üstü yaya yolları da yarışma alanına dahildir.

Yarışmacıların önerilerini geliştirirken alan ve alanın yakın çevresiyle ilgili aşağıdaki başlıkları ve bu başlıkların sahip olduğu sorunları dikkate almaları, bunlarla ilgili stratejiler geliştirmeleri beklenmektedir;

> Harem Otogarı
Harem Otogarı, yıllar boyunca Anadolu’dan ilk kez İstanbul’a gelen geniş kitleler için kente bir giriş, Türkiye’nin en büyük metropolü ile bir tanışma noktası olmuştur. Haydarpaşa Tren Garı ile birlikte Anadolu’nun İstanbul’a açılan iki önemli kapısından biri, kentin sosyal yaşamında ve göç tarihinde yeri olan önemli bir hafıza mekanıdır. Bu yönüyle, yarışmacılardan yakın gelecekte bu konumdan taşınması planlanan bu mekanın kültürel açıdan izlerini ve bir hafıza / anı noktası olma özelliğini korumak ve kentliye yeniden sunmak için öneriler geliştirmeleri beklenmektedir. Bu anlamda yarışmacılar göç hafızasını canlı tutmak için yeni açık / kapalı alan düzenlemeleri yapabilecekleri gibi, mevcut otogar yapısını kısmen veya tamamen dönüştürmek için öneriler geliştirebilirler.

> Kız Kulesi
Kız Kulesi, İstanbul Boğazı’nın girişinde, sessiz ve zarif mimarisi ile Salacak kıyı peyzajının tarihi ve kültürel bir parçası, bölgenin İstanbul’a malolmuş sembolik bir değeridir. Kız Kulesi yakın tarihte, çok nitelikli olmayan bir restorasyona tabi tutulmuş ve nihayetinde sıradan bir turistik odak haline dönüştürülmüştür. Yarışmacılardan Kız Kulesi’nin mitolojik geçmişini Salacak kıyı sürekliliği içinde yeniden değerlendirerek, hem adanın ve kulenin kıyı ile kuracağı görsel ilişkiye, hem karadan erişim stratejisine, hem de kültürel yönetim stratejisine dair öneriler getirmeleri beklenmektedir.

> Balıkçı Barınağı
Balıkçı barınağı Salacak kıyısının yerel bir değeridir. Özellikle sabah erken saatlerde buradan denize açılan balıkçı teknelerinin oluşturduğu imge, kentli açısından önemlidir. Kooperatif tarafından kullanılan ve kıyı çevresinde yaşayanların günlük balık ihtiyacını karşılayan bu alan, teknelerin bakımı için çekek alanlarını da içeren bir mendirekle korunmaktadır. Yarışmacılardan mendireği ve işlevlerini korumaları, mevcut kapalı alanı daha fazla büyütmeden fiziksel çevrede iyileştirmeler önermeleri beklenmektedir.

> Ticari Birimler
Üsküdar – Harem arasında kıyının ardındaki alanda, yeşil alanların üzerinde ve falezlere yaslanmış biçimde tamamı yeme – içme hizmeti veren çeşitli ticari işletmeler bulunmaktadır. Yarışmacılardan kamusal alanlar üzerinde bulunan bu tesislerin kendi fiziksel standartları ve kamu yararı açısından değerlendirilerek yerel yönetim için gelecekte yol gösterici düzenleyici stratejiler geliştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca sahil yolu boyunca her gün gündelik olarak gelişen mobilize kayıt dışı ticaretin ve beraberinde oluşan ses ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması önemlidir.

> Falezler
Yarışmacılardan önerilerinde bu kıyıyı kentsel ve tarihi arka plana ek olarak, yerel tektonik özgünlükleriyle de irdelemeleri beklenmektedir. Yarışmacılar boğaz hattı boyunca başka noktalarda da gözlemlenebilen karakteristik falez tipi kıyının fiziksel (set üstü kıyıya paralel ve dik sokaklarla ilişkiler, falez boyunca kıyıya inen merdiven bağlantıları, vs.), görsel (bakı noktaları, teraslar, denizden siluet, vs.) ve üzerinde barındırdığı ekosisteme (flora ve fauna) dair potansiyellerini değerlendirmeli, bu potansiyelleri açığa çıkaracak gerçekçi ve yenilikçi öneriler getirmelidirler. Kıyı promenadı üst kotu ile deniz yüzeyi arasındaki seviye farkının sağlayacağı olanaklar, nitelikli bir kamusal alan tasarımı ve buna bağlı özgün bir kıyı deneyimi yaratmak için kullanılmalıdır.

> Peyzaj
Yarışmacılardan tasarım alanını, boğaz ekosistemi ve içerdiği biyoçeşitlilik açısından önemseyerek korumaları, yeni önerilerle zenginleştirip sürdürülebilir peyzaj stratejileri geliştirmeleri beklenmektedir. Önerilecek yeni bitki türlerinin seçiminde küresel iklim değişikliğinin etkileri ve karbon çevrim hassasiyetleri dikkate alınmalıdır.

> Ulaşım
Yarışma alanında ve/veya çeperlerinde yer alan kentsel odaklar arasında mevcut durumda var olan ya da gelecekte planlanan kent içi ulaşım ağlarının ve toplu taşıma modlarının yeniden ele alınarak; planlama, kamu yararı, işlevsellik, gerçekçilik ve verimlilik açılarından değerlendirilmesi, gerekirse sisteme dair çağdaş ve yenilikçi stratejik öneriler getirilmesi bu yarışmanın ana hedeflerindendir. Bununla birlikte yarışmacılardan alan genelinde yaya dolaşım hiyerarşileri, bisiklet ve koşu parkuru güzergahları, araç ve servis trafiği stratejileri ve otopark ihtiyaçlarıyla ilgili öneriler beklenmektedir. Kıyıda gündelik olarak oluşan yol boyu park sorununun yaya odaklı bir bakış açısıyla irdelenmesi, uzun vadede çözümüne yönelik stratejiler geliştirilmesi önemlidir.

Sonuç & Beklentiler

Yapılan bu özet açıklamalar ile yarışmanın amacı kapsamında tanımlanan ve elde edilecek sonuca yönelik olan kavramsal/kılgısal hedefler doğrultusunda yarışmacılardan;

 • Kentsel bütünün bir parçası olarak ele alınırken, uzun erimli senaryolara ve vizyona sahip olan,
 • Alanın sorunlarını çözmeye, potansiyellerini değerlendirmeye yönelirken; yerine, yakın çevresine ve kent bütününe katkı veren, değer katan,
 • Yarışma alanının, çeperindeki ve yakın arka planındaki önemli kentsel odaklarla ilişkilerine dair öneriler ve entegrasyon stratejileri geliştiren,
 • Alanın taşıt hareketine koşullu mevcut durumundan yayayı merkeze alan yeni bir duruma evrilebilmesi için kararlı ulaşım ve peyzaj düzenlemeleri geliştiren,
 • Sürdürülebilirlik/Yaşanılabilirlik kavramları kapsamında yeniye ve güncele atıf yapan, özgün, ilkesi olan ve uygulamaya dönük yöntem veya model(ler) ortaya koyan,

öneriler ve stratejiler içeren tasarımlar beklenmektedir.

Yarışmanın İlanı:
18 Haziran 2020, Perşembe
Son Soru Sorma Tarihi:
9 Temmuz 2020, Perşembe
Yanıtların İlanı:
13 Temmuz 2020, Pazartesi
Projelerin Son Teslim Tarihi:
1 Eylül 2020, Salı
Posta ile Teslim Alım İçin Son Tarih:
3 Eylül 2020, Perşembe
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi:
11 Eylül 2020, Cuma
Kolokyum ve Ödül Töreni:
19 Eylül 2020, Cumartesi

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Ekrem İMAMOĞLU
Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Mehmet ÇAKILCIOĞLU
Mehmet ÇAKILCIOĞLU

İBB Genel Sekreter Yardımcısı

İhsan YILMAZ
İhsan YILMAZ

İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanı V.

Sunay AKIN
Sunay AKIN

Yazar / Müzeci / Tiyatro Oyuncusu

Ömer YILMAZ
Ömer YILMAZ

İPA Yarışmalar Koordinatörü

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Evren BAŞBUĞ
Evren BAŞBUĞ

Mimar

Can ÇİNİCİ
Can ÇİNİCİ

Mimar

Ahmet Zekai GÖRGÜLÜ
Ahmet Zekai GÖRGÜLÜ

Şehir Plancısı & Mimar

Ersen GÜRSEL
Ersen GÜRSEL

Mimar (Jüri Başkanı)

Ceyda ÖZBİLEN
Ceyda ÖZBİLEN

Peyzaj Mimarı

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Cihan SEVİNDİK
Cihan SEVİNDİK

Mimar

Saadet Tuğçe TEZER ÇILĞIN
Saadet Tuğçe TEZER ÇILĞIN

Şehir Plancısı

Sibel YILMAZER
Sibel YILMAZER

Peyzaj Mimarı

RAPORTÖRLER

Çetin BAYAZİT
Çetin BAYAZİT

İnşaat Mühendisi

Başak ÇELİK
Başak ÇELİK

Mimar – İPA Yarışmalar

Gökhan GÜL
Gökhan GÜL

İnşaat Mühendisi

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Büşra BERİŞBİLAL
Büşra BERİŞBİLAL

Mimar - İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı

Muhammed Alp GÜRBÜZ
Muhammed Alp GÜRBÜZ

Mimar

Serhat Ersin MUTLU
Serhat Ersin MUTLU

İnşaat Mühendisi

Melike ÜRESİN
Melike ÜRESİN

Peyzaj Mimarı - İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı

İzel Ece YILMAZ
İzel Ece YILMAZ

İnşaat Mühendisi

Merve Nur ZEYBEL
Merve Nur ZEYBEL

Şehir Plancısı

Kübra Elif DURĞUN
Kübra Elif DURĞUN

Mimar – İPA Yarışmalar

150.000 TL
Eşdeğer Ödül (3 adet)
50.000 TL
1. Mansiyon
50.000 TL
2. Mansiyon
50.000 TL
3. Mansiyon
50.000 TL
4. Mansiyon
50.000 TL
5. Mansiyon

Ayrıca satın almalar için 100.000 TL ayrılmıştır.

Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. Öğrenciler proje müellifi olamaz. Yarışmaya katılım için ilgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı aranır.
Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Diğer tüm ekip üyeleri için (danışman ya da yardımcı) oda üyelik belgesi gerekli değildir.
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname bedeli dekontu dahil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.
Proje müelliflerinin TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekir.
Hayır. Ekipte mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancısı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulunmalıdır.
Mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı dışındaki meslek grupları ekipte müellif olarak yer alamaz. Yardımcı ya da danışman olarak ekipte yer alabilirler.
Yarışmaya katılmak isteyenler 80TL (Seksen Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma şartname bedelinin “SALACAK” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul edilmez.
Yarışmaların amacı profesyonel çeşitlilik oluşturmaktır. Bir kişi farklı ekiplerde yer alamaz. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
Yarışmaya birden fazla proje ile katılınabilir. Ancak yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
Projelerin teslimi basılı istenmektedir. Teslim edilecek pafta boyutu ve şekli şartnamede belirtilmiştir. Ayrıca teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında, 300 dpi çözünürlüğünde, PDF veya JPG formatında USB’ye kayıt edilerek teslim edilecektir. Kapaklarında projenin rumuzu belirtilmelidir.
Bu yarışmada yer görmek zorunlu değildir.

EŞDEĞER ÖDÜL 4 – 91527

Müellifler

Bünyamin DERMAN, Mimar (Ekip Başı)
Dilek DERMAN, Mimar
Mehmet KADIOĞLU, Şehir Plancısı
Başak TAŞ ÖZDEMİR, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar

Berk ÖZDEMİR, Mimar

İsmail Hakkı TUNÇAY, Mimar

Hasan ÖĞÜT, Mimar

EŞDEĞER ÖDÜL 42- 31628

Müellifler

Mehmet Cemil AKTAŞ, Peyzaj Mimarı (Ekip Başı)
Pınar Kesim AKTAŞ, Mimar
Rümeysa KONUK, Peyzaj Mimarı
Ecem SEVİN, Peyzaj Mimarı
Şeyma KAHRAMAN, Peyzaj Mimarı
Ezgi Umut TÜRKOĞLU, Peyzaj Mimarı
Başak İNCEKARA, Şehir Plancısı

Yardımcılar

Lokman TURUNÇ
Okan Mutlu AKPINAR
Hüseyin Hilmi KEZER

EŞDEĞER ÖDÜL 53 – 15289

Müellifler

Fatma Zeynep ALTINBAŞLI, Mimar (Ekip Başı)
Tuna Han KOÇ, Mimar
Barış EKMEKÇİ, Peyzaj Mimarı
Ayşe YIKICI, Şehir ve Bölge Plancısı

Yardımcılar

Ayşe Feyza KARAKOÇ, Mimar
Özge TAŞPINAR, Mimar

1.      MANSİYON 5- 47035

Müellifler

Ervin GARİP, Yüksek Mimar (Ekip Başı)
Banu GARİP, Yüksek Mimar
Kamer ÖZAYDAN, Peyzaj Mimarı
Nesibe ATAKUL, Şehir Plancısı

Yardımcılar

Samet KÜÇÜKBAY, İç Mimar
Fatma KARAKAYA, İç Mimar
Salih GÜL, Öğrenci
Aleyna İZMİRLİ, Öğrenci

2. MANSİYON 45

Müellifler

İbrahim Tolga HAN, Mimar (Ekip Başı)
Eren ÖZTÜRK, Peyzaj Mimarı
Kerem GANİÇ, Mimar
Zeynep Gülşah AYGÜN, Peyzaj Mimarı
Emre Sinan SAYIN, Mimar
Mert KALKAN, Mimar
Ozan Önder ÖZENER, Mimar
Reyhan GANİÇ, Şehir Plancısı

Yardımcılar

Gökalp KUMDAKCI, Mimarlık Öğrencisi
Devrim NASMİR, Mimarlık Öğrencisi
İrem SEZER, Mimarlık Öğrencisi

Danışmanlar

Çağlar YILMAZ, Mimar
Uğur İMAMOĞLU, Mimar
Halil ŞENTÜRK, İnşaat Müh.

3. MANSİYON 7- 90416

Müellifler

Ece AVCI, Mimar (Ekip Başı)
Bahadır KANTARCI, Mimar
Yasemin ÇETİNKAYA, Şehir Plancı
Ece KAYA, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar

İpek ÜSTÜNDAĞ, Öğrenci
Sevgi ASLAN, Peyzaj Mimarı
Yalçın DEMİRCAN, Mimar

4. MANSİYON 47- 28379

Müellifler

Murat Z. MEMLÜK, Peyzaj Mimarı
Gökhan AKSOY, Mimar
Mehmet Nazım ÖZER, Şehir Plancısı
Sevgi ÇALI BULAK, Peyzaj Mimarı
Ebru DEHMEN MEMİOĞLU, Peyzaj Mimarı
İsa Eren AKBIYIK, Peyzaj Mimarı
Kıvanç TUNÇKALE, Peyzaj Mimarı
Ece METİN, Peyzaj Mimarı
Faruk SARIHAN, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar

Melike SOYAL, Mimar
Erdal VARAKU, Mimar
Pelin GÜR, Mimar
Bengi Su ERTÜRKMEN AKSOY, Mimar

5. MANSİYON 24- 83175

Müellifler

Oğuzhan YILMAZ, Mimar (Ekip Başı)
Betül TOKDEMİR, Peyzaj Mimarı
Ebru ÇAKMAK, Şehir Plancısı

Yardımcılar

Nilay DAĞLAR, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı

SATIN ALMA 15- 71462

Müellifler

Sema SERİM, Mimar (Ekip Başı)
Duygu OVACIK ÇORUH, Mimar
Umut DOĞAN, Şehir Plancısı
Özlem ATAK DOĞAN, Mimar
Yusuf DOĞAN, Peyzaj Mimarı

Yardımcılar

Mehmet Yasin ÇINAR, Mimar

Danışman

Levent ÇORUH, Grafik Tasarımcı

SATIN ALMA 34- 10723

Müellifler

Yaşar Metin KESKİN, Mimar (Ekip Başı)
Mehmet Zafer AKDEMİR, Mimar
Gonca ERTAŞ, Şehir Plancısı
Merve TANFER, Peyzaj Mimarı
Ferhat BULDUK, Mimar
Ufuk ERGUN, Mimar

SATIN ALMA 28- 36284

Müellifler

Alişan ÇIRAKOĞLU, Mimar (Ekip Başı)
Ilgın AVCI, Mimar
Tuğyan KEPKEP, Peyzaj Mimarı
Şeyma ÇAKIR, Şehir Plancısı

Yardımcılar

Batuhan KUMRU, Mimar
Aslıhan SÜCÜLLÜ, Mimar
Merve ÖZCAN, Öğrenci
Münür ÖZÇELİK, Öğrenci

SATIN ALMA 10- 92831

Müellifler

Deniz ASLAN, Mimar
İpek YÜREKLİ, Mimar
Arda İNCEOĞLU, Mimar
Elif ÜTEBAY, Mimar
Selin Etkinöz TUNÇER, Peyzaj Mimarı
Gamze ÖZER, Şehir Plancısı

Yardımcılar

Polen YURTAN, Öğrenci
Mehmet ÖZTÜRK, Öğrenci
Irmak YELOK, Öğrenci
Kevser AKSOY, Öğrenci

İSTATİSTİKLER

 • Başvuru Sayısı: 60
 • Teslim Edilen Proje Sayısı: 60
 • Katılımcı Sayısı: 250
 • Pafta Sayısı: 282
 • Toplam Ödül Sayısı: 12
 • Toplam Ödül Miktarı: 800000 TL
 • Kolokyum Katılım Sayısı: 60
 • Yarışma Alanı m²: 218000