Taksim Kentsel Tasarım Yarışması
Adı
Taksim Kentsel Tasarım Yarışması
Türü, Şekli ve Dili
Uluslararası, iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır. Yarışmanın dili ingilizcedir.
Yeri ve Konusu
Yarışma alanı İstanbul ili Beyoğlu ve Şişli ilçesi içinde yer almaktadır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Taksim’in kentsel tasarım projesinin hazırlanmasıdır.
Yarışmayı Açan Kurum
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Taksim Meydanı

Kentsel mekân kavramı; sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi dönüşümlere yönelik tartışmaların merkezinde yer alır. Sosyal ilişkileri mekânın bir türevi olarak gören belirleyicilikle, mekânı sosyal ilişkilerin basit bir yansıması olarak ele alan yapısalcılık arasında gidip gelen tartışmalar, günümüzde mekânı hem sosyal yaşamın bir belirleyicisi, hem de bir sosyal ürün olarak tarifleyen yaklaşımlarla süregelmiştir. Mekân ile toplumsal dinamikler arasında her dönemde karşılıklı bir ilişki söz konusudur ve kentsel mekânın aldığı biçim ve anlam uzun ve karmaşık bir sürecin sonucudur. Bu süreç, mekânın zaman içinde yüklendiği birikimle birlikte coğrafi konumunun ötesinde anlamlı bir “yer” olma sürecidir.

Mekânın hikayesi, dönüşümü, yıkılanlar, yapılanlar ve orada yaşananlar o yerin gerçek anlamını belirler. Taksim’i farklı kılan da tarihi katmanlarıdır. Meydanın ve devamı olan kuzey güney akslarının Elmadağ, Beyoğlu ve Tarlabaşı’nın Atatürk Kültür Merkezi’nin, Taksim Gezi Parkı’nın sosyokültürel tarihleri, bu çok katmanlı yerin de tarihidir. Bu tarihe dair edebiyat, sinema, hatırat, tarihi araştırmalar ve görsel belge bağlamında çok zengin bir külliyat bulunmaktadır. Bunlar salt meydanın değil, ülke genelinde toplumun sosyokültürel tarihinin de izlerini taşır.

Küresel ile yerelin İstanbul’daki önemli kesişim yerlerinden biri olan Taksim, her dönemde “herkesin ve her şeyin mekânı” olma niteliğine sahip bir yerdir. Tarihinin her döneminde kamunun kendini ifade biçimlerine zemin olmuş, toplumun farklı kesimlerinin kendisine yer bulabildiği, kentin en önemli alanı haline gelmiştir. 1928’de Cumhuriyet Anıtının yapılmasıyla birlikte simgesel bir nitelik kazanan alan; 1937 Henri Prost Planı çerçevesinde üç kışlanın eğitim kurumu, bir kışlanın ise müze olarak kamuya açılması, Topçu Kışlasının yıkılarak parka dönüştürülmesiyle Maçka ve Beşiktaş’a dek uzanan kültür vadisiyle bütünleşen bir meydan olarak farklı bir anlam yüklenmiştir. Meydan 1940 yılında Kışla ve ahırlarının yıkımının ardından bu günkü fiziksel sınırlarına yakın bir kamusal mekân haline gelmiştir.

Meydanlar, kentin farklı kesimlerinin buluşma noktası, çok katmanlı kültürünün ifade aracıdır. Taksim bir yandan kentlinin 19. Yüzyıldan bu yana “nefes alabildiği” ender yerlerden biri olma özelliğine sahipken, diğer yandan simgesel konumu ve temsili yönüyle Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren geçen her dönemde iktidarların mekân üzerinden güç gösterdiği, bir anlamlandırma aracı olarak algılanmıştır. Bu, alanın farklı dönemlerde iktidarların elinde nasıl biçimlendiğini gösterirken, gelecekte de Taksim’in farklı taleplere sahne olacağının ipuçlarını sunar.

Bugün demokratik bir kentsel “kamusal alan” ve “kamusal mekân” yaklaşımıyla bu ve benzeri mekânlara, açık ve şeffaf toplumsal müzakere yöntemleri ile yaklaşılabilir. Tüm toplumsal kesimlerin duyarlılığı göz önüne alınarak, talepleri duyulabilir. Bu simgesel yer için sadece mimari, kentsel tasarım ve peyzaj tasarımı önerilerinin getirilmesi yerine, ilişkiler sistemi düşünülerek açık müzakere – uzlaşma yöntemleri ile toplumu ve mekânı buluşturacak yeni yaklaşımlar geliştirilebilir.

Taksim’i anlayabilmek için meydanın yıllar boyunca üretilen, tüketilen, silinen, yeniden üretilen göstergelerinin ardındaki toplumsal – tarihsel aktörlerin niyetlerini, talepleri ve uygulamaları birlikte “okuyabilmek” gerekmektedir. Taksim’in toplumun tüm kesimlerinin duyarlılıklarına kucak açan demokratik bir kentsel kamusal alan deneyimi üretmesi bu yarışmanın temel gayesidir.

Yarışma Kamu İhale Kanunu’nun yarışmalarla ilgili yönetmeliği doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmaktadır.

Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması süreç kurgusu ile Türkiye tasarım ve yarışmalar pratiğine yeni bir yaklaşım ve açılım önermektedir. Bu yaklaşımın temeli hem yarışmanın hazırlık çalışmalarında, hem de değerlendirme sürecinde katılımcı bir yöntem kurgusuna dayanmaktadır.

Bu yarışma süreci Türkiye tasarım ortamı için bazı yenilikleri de barındırmaktadır. Jüri bu yeniliklerle birlikte aşağıdaki hususları vurgulamaktadır.

 • Ön hazırlık sürecinde katılımcı bir yöntemle doğru ve pratik kullanıma uygun veri sağlanmasına yönelik olarak;
  • Yarışma öncesinde düşünce ve görüş toplama sürecinde anketler, çalıştaylar, sempozyum ve paneller yapılması.
 • Projelendirme sürecinde yenilikçi ve yaratıcı çözüm önerilerini kısıtlamayan, esnek bir yaklaşım sergilenmesine yönelik olarak;
  • Belirlenmiş olan yarışma alanı sınırının altına inmemek koşuluyla, yarışmacılar tarafından esnek bir biçimde yorumlanabilmesi.
  • Kesin bir ihtiyaç programı yerine, yarışmacıları kısıtlamayan, yeni fikirlere ve geliştirilmeye açık bir “çerçeve program” tanımlanması.
  • “Herkesin ve Her şeyin Meydanı” olarak tanımlanan yarışma alanının çağdaş ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi için değerlendirme kriterlerinin önceden belirlenmesi.
 • Değerlendirme sürecinde çoklu bir seçim sistemi ile katılımcı bir yöntemin kurgulanmasına yönelik olarak;
  • Tasarımların jüri tarafından değerlendirilmesi ile üç adet eşdeğer proje seçilmesi.
  • Kolokyum sonrasında bu üç projenin açık olarak halka, paydaşlara sunumu ve bunun için meydanda hazırlanacak geçici bir bilgilendirme-iletişim merkezinde sergilenmesi.
  • Üç eşdeğer ödülden uygulanacak olan tasarıma jüriyi de içeren daha geniş bir grupla karar verilmesi.
  • Uygulanacak projenin şeffaf bir puanlama sistemi ile belirlenmesi.

Uygulama projeleri aşamasında seçilen tasarımın gerekirse paydaşlardan gelecek öneriler doğrultusunda güncellenmesi, bu doğrultuda imar planının tasarımcının önereceği gerekli plan notları ile de desteklenerek yenilenmesi ve uygulamaya geçmesi sağlanacaktır.

Hazırlık çalışmaları kapsamında toplumun ve ilgili yerel yönetimin farklı kesimlerinden gönüllülerle, araştırmacılarla ve teknik konulardaki uzmanlarla yapılan görüşmelerin sonucunda derlenmiş olan belge ve bulgular yarışmacılara sunulmaktadır. Bu araştırmaların yarışmacılar için temel bir bakış açısı oluşturması hedeflenmiştir. Yarışma alanının ve yakın çevresinin toplumsal yaşantımızın içerisinde üstlendiği farklı rolleri kavrayıp yorumlamak ancak sunulan belgeleme çalışmasının ötesine geçen bir araştırma süreci ile mümkün olabilecektir.

 • Yarışmacılardan meydanı ve yakın çevresini toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir düşünceyle yorumlamaları,
 • Kamusal mekân değerlerini öne çıkartan, kentsel yaşam kalitesini, kullanım yoğunluğunu ve konforunu arttıran öneriler sunmaları,
 • Tasarımların geçici kullanımlara uygun altyapılar sağlaması,
 • Proje alanının tarihsel arka planına, içerdiği tarihsel mirasa, üretmiş olduğu kentsel ve mekânsal hafıza ile ekolojik hassasiyetlere duyarlı bir anlayışla hazırlanması,
 • Yarışmaya konu edilen alanlar mülkiyet ilişkileri bakımından kamu alanından ve özel sektörden pek çok paydaşı içermektedir. Önerilerin mevcut mülkiyet ilişkilerini gözeterek hazırlanması,
 • Yarışmacılardan proje alanının altyapı sorunlarına ilişkin çağdaş çözümler üretmeleri beklenmektedir. Meydanın karmaşık altyapı ağının, sunulacak üstyapı kararları ile her ölçekte tutarlı ve bütüncül bir anlayışla ele alınması, gece kullanımını ve güvenliğini sağlayabilecek aydınlatma önerilerinin geliştirilmesi,
 • Alanın 24 saat kullanım alışkanlıklarına cevap veren, aydınlatma, kent mobilyası vb. ihtiyaçlarını gözeten önerilerin geliştirilmesi, rüzgar, güneş vb. iklim koşullarına yönelik çözümlerin üretilmesi ,
 • Yarışmacılardan metropol yaşantısının bir parçası haline gelmiş olan hız ve hareket kavramını konforlu ve verimli birer mekânsal deneyim haline dönüştüren biçimde yorumlamaları,
 • Önemli ulaşım ağlarının düğüm noktası olarak görülebilecek Taksim Meydanı salt bu işlevi ile dahi önemli bir potansiyele sahiptir. Bu açıdan bakıldığında toplu ulaşım destekli, metro hat ve istasyonları ile bağlantıları güçlendiren yaya ve trafik çözümleri,
 • Sanatı ve sanatçıyı da önerilere dahil edip Taksim Meydanında sanatın yaşamasına imkan veren, metro ve benzeri ulaşım altyapısını kültürel-sosyal etkinlikler ile besleyerek kamunun kullanımına açan öneriler geliştirilmesi ,
 • Projenin etki alanı içinde bulunan kültür odaklarının, kamu yapılarının, eğitim öğretim kurumlarının ve turizm yapılarının potansiyellerini yeniden değerlendiren ve kentsel yaşama zenginlik katan öneriler geliştirilmesi,
 • Etkileşim alanı ve simgesel değeri metropol ölçeğinin ötesinde olan Taksim Meydanı’nın, kamusal iletişim alanındaki rolü ve toplumun demokratik ifade özgürlüğü alanı olma iddiasının da dikkate alınması,
 • Yarışmacılardan, meydanın güçlü yaya aksı ve kentsel yeşilin buluştuğu düğüm noktası olduğu göz önüne alarak, tasarımlarında yarışma alanını kentle entegre, bir bütün olarak düşünmeleri,
 • Bitkisel peyzaj düzenlemelerinde alanın kimliğine uygun, yerel ve uyumlu bitki türleriyle kalıcı ve güçlü kentsel peyzaj yaklaşımlarının tercih edilmesi, mevcut bitkisel dokunun korunması ve iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulması, (bkz. Ek 4 .1.agac_rolevesi)
 • Yeşil alanların yetersizliği İstanbul’un ana problemlerinden biridir. Tasarım önerilerinden, bir planlama gereği olarak, kamu yararını gözeten, kamusal yeşil mekanlar üretmesi,
 • Gezi Parkı 1937’de Henri Prost Planı kapsamında önerilen yeşil sistemin günümüze kadar gelen parçası olarak değerlendirilebilir. Uygulanmış yeşil sistem içinde park, yoğun kentleşme baskısı ile dramatik bir biçimde parçalanmış ve yeşil lekelere dönüşmüştür.
 • Parkın kent bağlamı, ölçeği ve Taksim Meydanı ile olan fiziksel ilişkilerini gözeten yenilikçi fikirlerle yeşil alan ve kamu platformu olarak performansının arttırılması,
 • Tasarımlarda güncel şehircilik ilkeleri doğrultusunda uygulanabilirlik, işletme, bakım ve sürdürülebilirlik konularının dikkate alınması,

beklenmektedir.

Yarışmanın ilanı
2 Mart 2020
İlk kademe için son soru sorma tarihi
20 Mart 2020
İlk kademe için yanıtların ilan tarihi
24 Mart 2020
İlk kademe için son teslim tarihi
12 Temmuz 2020, Saat 23:59
İlk kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı
18 Temmuz 2020
İkinci kademeye geçenlere bildirim yapılması
24 Temmuz 2020
İkinci kademe için son soru sorma tarihi
4 Ağustos 2020, Saat 23:59
İkinci kademe için yanıtların gönderim tarihi
8 Ağustos 2020
İkinci kademe için son teslim tarihi
11 Eylül 2020, Saat 23:59
İkinci kademe için jüri değerlendirmesi başlangıcı
17 Eylül 2020
Kolokyum ve ödül töreni
26 Eylül 2020

DANIŞMAN JURİ ÜYELERİ

Ekrem İMAMOĞLU
Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Mehmet ÇAKILCIOĞLU
Mehmet ÇAKILCIOĞLU

İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Mahir POLAT
Mahir POLAT

İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Tayfun Kahraman
Tayfun Kahraman

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı

Haydar Karabey
Haydar Karabey

Mimar

Oktay Özel
Oktay Özel

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Projeler Müdürü

Ömer YILMAZ
Ömer YILMAZ

İPA Yarışmalar Koordinatörü

ASLİ JURİ ÜYELERİ

Zeynep Ahunbay
Zeynep Ahunbay

Mimar

İpek Akpınar Aksugür
İpek Akpınar Aksugür

Mimar

Can Kubin
Can Kubin

Şehir Plancısı

Arzu Nuhoğlu
Arzu Nuhoğlu

Peyzaj Mimarı

Kerem Piker
Kerem Piker

Mimar (Jüri Başkanı)

Manuel de Rivero
Manuel de Rivero

Mimar

Rainer Schmidt
Rainer Schmidt

Peyzaj Mimarı

YEDEK JURİ ÜYELERİ

Arman Akdoğan
Arman Akdoğan

Mimar

Tomris Akın Paşaoğlu
Tomris Akın Paşaoğlu

Mimar

Melih Birik
Melih Birik

Şehir Plancısı

Meltem Erdem Kaya
Meltem Erdem Kaya

Peyzaj Mimarı

RAPORTÖRLER

Merve Ala
Merve Ala

Mimar

Başak ÇELİK
Başak ÇELİK

Mimar – İPA Yarışmalar

Kübra Elif DURĞUN
Kübra Elif DURĞUN

Mimar – İPA Yarışmalar

RAPORTÖR YARDIMCILARI

Sinan Çağlar
Sinan Çağlar

İstatistikçi

Salime Benan KAYA
Salime Benan KAYA

Şehir Plancısı – İPA Yarışmalar

Şima Topaloğlu
Şima Topaloğlu

Şehir Plancısı

50.000 €
Eşdeğer ödül: (3 adet)
10.000 €
Eşdeğer mansiyon: (5 adet)
5.000 €
Birinci kademeyi geçen 20 projenin her birine ödeme yapılacaktır.

İkinci kademede birinci kademe için ödenen 5.000 €’ya ek olarak ikinci kademeye geçmiş olan tasarım sahiplerine aşağıdaki ödüller dağıtılacaktır Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Öğrenciler yarışmaya yardımcı olarak katılabilirler. Öğrenciler proje müellifi olamaz. Yarışmaya katılım için ilgili bölümlerden lisans mezunu olma şartı aranır.
Ekipte yer alan tüm proje müelliflerinin gerekli belgeleri tamamlaması zorunludur. Diğer tüm ekip üyeleri için (danışman ya da yardımcı) oda üyelik belgesi gerekli değildir.
Ekip katılımı için herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
Yarışmaya tüzel kişilik olarak katılım mümkün değildir. Tüm başvuru belgelerinin (şartname bedeli dekontu dahil) proje müellifi ya da müelliflerinin adına olması gerekir.
Yarışmanın birinci kademesinde yarışmaya şehir plancısı, mimar veya peyzaj mimarı olarak bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. İkinci kademeye, birinci kademeyi geçenler katılabilirler. İkinci kademede en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarından oluşan ekip yapısı oluşturularak başvuru yapılması zorunludur.
Yarışmaya katılmak isteyenler 50 Euro veya 300 TL karşılığında ödeme yaparak yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “TAKSIM” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde ilk kademe projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
Yarışma katılım bedeli ekipteki bir müellif adına yatırılmalıdır. Şirket ya da ofis ismi kabul edilmez.
Yarışmaların amacı profesyonel çeşitlilik oluşturmaktır. Bir kişi farklı ekiplerde yer alamaz. Yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
Yarışmaya birden fazla proje ile katılınabilir. Ancak yarışmada, bir kişi bir kere ödül alır, başkasıyla birlikte olsa dahi ikinci bir ödül almışsa bu ödül hükümsüz sayılır.
Yarışmada yer görmek zorunlu değildir.
Yarışmanın Birinci Kademe teslimi dijital olacaktır. Detaylar için şartnameye bakınız.
Yarışma takvimi güncellenmiştir. Detaylar için şartnameye bakınız.

EQUIVALENT PRIZE 15 – 46Q35YX7

Project Author

Şerif SÜVEYDAN, Architect
Burcu SEVİNÇ YILMAZ, Architect
Rıfat YILMAZ, Architect
Süleyman YILDIZ, Architec
Sezer BAHTİYAR, Architect
Murat GÜVENÇ, Urban Designer
Herman SALM, Landscape Architect

Consultants

Gülsün TANYELİ, Architect
Uğur TANYELİ, Architect
Evrim GÜREL SÜVEYDAN, Graphic Designer
Duygu ÇAKIR, Electronics Engineer
Gürden GÜR, Architect
Erdem ÖZLÜ, Civil Engineer
Cantekin TURAN, Civil Engineer
Hakan MİNTAŞ, Environment Engineer
İpek DUBEN, Artist
Cem KOZAR, Architect
Özkan ÇALIŞKAN, Civil Engineer
Ertuğrul AĞAOĞLU, Electrical Engineer
Ömer ALTUN, Electrical Engineer
Duygu ERTEN, Civil Engineer
Bilge KOBAŞ, Architect
Zeynep UŞŞAKLI, Architect

EQUIVALENT PRIZE 16 – 48P12T05

Project Author

Bünyamin DERMAN, Architect
Dilek DERMAN, Architect
Mehmet KADIOĞLU, Urban Planner
Redife KOLÇAK, Landscape Architect

Consultants

Mustafa AKKAYA, Lighting Specialist
Gülay ZORER GEDİK, Acoustic Consultant
Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ, Acoustic Consultant
Sibel SARIKAYA, Fire Consultant
Nur URFALIOĞLU, Restorator Architect
Emre ILICALI, Civil Engineer
Yeşim DEMİR, Graphic Designer
Britta NAGEL, Museum Planner and Exhibition Designer
Serhan ÇAYCILAR, Mechanical Engineer
Yusuf TIMBIR, Structural Engineer
Selahattin ÖZDENİZ, Electrical Engineer
Tanju ÖZELGİN, Interior and Industrial Designer
Günnur ÖZSOY, Artist
Semih ALTIN, Environmental Engineer

Assistants

Berk ÖZDEMİR, Architect
İsmail Hakkı TUNÇAY, Architect
Hasan ÖGÜT, Architect
İdil DERMAN, Architecture Student

EQUIVALENT PRIZE 19 – 79CS5H8Y 

Project Author

Kutlu İnanç BAL, Architect (Team Leader)
Hakan EVKAYA, Architect
Barış EKMEKÇİ, Landscap Architect
Münire SAĞAT, Landscape Architect
Olgu ÇALIŞKAN, Urban Planner

Consultants

Selen CAMBAZOĞLU, Archaeologist, Art Historian
Figen Kıvılcım ÇORAKBAŞ, Architect, Restorator
Pınar EVRENOSOĞLU, Sociologist
Yasin İLEMİN, Wildlife Expert, Biologist
Levent Y. İNCE, Graphic Designer
Pınar ERSÜ, Interior Architect, Lighting Designer

Assistants

Yasemin KILIÇ, Architect
Serhat ÇAKIR, Architect
İpek GÖNÜLLÜ, Architect
Kıvanç MUTLU, Architect
Lal Gülten ÖNER, Architect
Eda Nur MOTCU, Architecture Student
Sevi ÖZDEMİR, Architecture Student
Sina ÇİFTÇİ, Architecture Student
Berke CANBAZ, Landscape Architecture Student

EQUILAVENT MENTOIN 14 – 31ne58fi

Project Author

Elmira JAFARİ, Architect
Erfan FARAHMAND, Landscape Architect
Ahmad MORADİAN, Urban Designer

Consultants

Mohammad SEDİGHİ, Architect
Aliyar AHMADİ, Sociologist
Gül AKTÜRK, Architect
Mohammad ABOUSAEIDI, Urban Planner
Samira JAFARI, Civil Engineer
Mahnaz KHALILI, Master of Seismology and Tectonics
Majit SHAHRABI, Artist

Assistants

Ehsan KARIMI, Landscape Archtitect
Arajsh MOADDAP, Architect

EQUILAVENT MENTION 35 – AAT4KS1M

Project Author

Jaime Daroca GUERRERO, Architect, Urban Planner
Jose Mayoral MORATILLA, Architect, Urban Planner
Jose Ramon Sierra Gomez de Leon, Architect, Urban Planner
Beril SERBES, Architect
Amanda CASTELLANO, Architect
Alonso ROSA, Urban Planner
Oscar Blasco, Landscape Architect
Sergi CARULLA, Landscape Architect

Consultants

Gökhan KARAKUŞ, Historian, Artist, Curator
Candaş ŞİŞMAN, Media Artist
Deniz KADER, Media Artist
Pablo ANAYA, Structural Engineer
Diego TERAN, Structural Engineer
Xavier Aguilo i Aran, Environmental Engineer, Mechanical Engineer
Ezgi AKGÜN, Lighting Designer
Clemnet de COLIGNY, Sustainable Mobility Engineer

EQUILAVENT MENTION 52 – ct914736

Project Author

Zuhal KOL, Architect, Urban Designer (Team Leader)
Carlos ZARCO SANZ, Architect, Urban Planner
Berna YAYLALI, Landscape Architect
Ozan Önder ÖZENER, Architect, Associate Professor

Consultants

Ceren HAMURCUOĞLU, Sociologist
Elif ACAR, UX Designer
Mehmet AKBAŞ, Lawyer

Assistants

Zeynep KÜHEYLAN, Architect
Ozan ŞEN, Architect, Landscape Urbanist
Banu GAFFARİ, Architecture Student

EQUILAVENT MENTION 54 – D5A2H9P4

Project Author

Hayriye ESBAH TUNCAY, Landscape Architect
Ebru Erbaş GÜRLER, Landscape Architect
Ayşen TABAK OFLAZ, Landscape Architect
Ayça KESKİN, Landscape Architect
Bengi Su DOĞRU, Landscape Architect
Oya ESPAH, Landscape Architect
Paolo BELLONI, Architect
Stefano ROLLA, Architect
Fatih TERZİ, Urban Planner
Okan Murat DEDE, Urban Planner

Consultants

Murat YILDIZ, Infrastructures and mobility consultant
Ahmet TOPBAŞ, Civil Engineer, Structural Design, Bim Manager
Mehmet OKUTAN, Sustainability Energy Manager, Mechanical Engineer,
Özgür ULUPINAR, Electrical Engineer
Yusuf KURUCU, Agricultural Engineer
Yasin ABDOLLAHZADEHMORADI, Hydroulic and Water Resources Consultant
Utku CELEP, Geologist
Lorenzo GIUSTI, Art Consultant
Ferdi AKARSU, Biologist
Luca ORLANDI, Historian and Archeology Expert
Ebru YETİŞKİN DOĞRUSÖZ, Sociologist, Facilitator to Participation
Letizia FERRARI, Graphic and Communication Expert

Assistants

Gülgün ATALAY, Landscape Architect
Arianna GALLO, Architect

EQUILAVENT MENTION 80 – LF125TVP

Project Author

Sinan GÜNAY, Architect (Team Leader)
Nurhayat ÖZ, Architect
İrfan ERTİŞ, Architect
Seda GECÜ, Architect
Alphan KÖROĞLU, Urban Planner
Çiğdem GEZ KÖROĞLU, Landscape Architect

Consultants

Ertunç DENKTAŞ, Architectural Historian
Mert GÜLLER, Environmental Engineer
Yvonne WAHL, Artist
Yiğitcan KOÇAK, Graphic Designer
Emre YILDIRIM, Light Designer
İlkiz TIRTIL, Sound Designer

Assistants

Hadis ABDULLAH

İSTATİSTİKLER

 • Başvuru Sayısı: 146
 • Teslim Edilen Proje Sayısı: 146
 • Katılımcı Sayısı: 500
 • Pafta Sayısı: 391
 • Toplam Ödül Sayısı: 28
 • Toplam Ödül Miktarı: 2619000 TL
 • Kolokyum Katılım Sayısı: 135
 • Yarışma Alanı m²: 160280